Pous de Glaç de Mogoda de Santa Perpetua de Mogoda (Vallès Occidental)

Pou Gran

Els dos Pous de Glaç de Mogoda està a prop de la Plaça del Molí (en la Mogoda) de Santa Perpetua de Mogoda.

Pou Gran i Pou Petit

Historia:

  • Pous de glaç de Mogoda (CANYAMERES, 2009: 116-118). Els pous de glaç formen part d’aquell grup d’estructures de l’àmbit rural que com diria l’expressió popular: fan de mal conèixer. Generalment han deixat poc rastre escrit. Esbrinar la seva cronologia per la via dels documents resulta força complicat, i en la majoria de casos no hi ha resultats. S’ha de tenir en compte que hi ha moltes zones límit pel que fa a hores de fred, ja que normalment aquestes estructures productives es situen en zones de major alçada, a la muntanya i a les planes interiors, àrees més fredes que la plana del Vallès.
  • Tant els pous de Sant Oleguer i Ribatallada a Sabadell com els de Mogoda o can Donadeu aprofiten el diferencial tèrmic que hi ha al Ripoll i el Baix Vallès durant l’hivern i que predisposa a patir més intensament les situacions d’inversió tèrmica i per tant glaçades més fortes. Un dels factors determinants per a la ubicació de pous de glaç era la distància als possibles centres de consum.
  • En el cas dels pous del Vallès això no era cap limitació, sinó més aviat un avantatge. La limitació venia donada per les hores de fred. Un mínim de fred suficient per “empouar” garantia uns menors costos, donada la proximitat a centre de consum com la ciutat de Barcelona”.
  • Hom està d’acord que si bé la tècnica de la conservació de la neu i el glaç és coneguda des de l’antiguitat, però no és fins l’època moderna i especialment als segles XVII i XVIII quan a casa nostra podem parlar d’una indústria de l’obtenció, la conservació, el transport i el consum de glaç.
  • En aquest sentit, les dades que tenim dels pous de glaç de Mogoda són del segle XVIII.
  • El pou de glaç gran de Mogoda ja estava construït l’any 1718 i aquest mateix any es començava a fer el pou petit: “També y tenim un pou de glas gran que est any se ha tret que era ple, aventlo començat de traurer a 10 de juny y averlo acabat de traurer a tres de juriol, 1233 cargas.
  • Constant les cargas del 9 de juny, a 9 sous la carga, y les de juriol a 10 sous. Se ha tret 559 lliures. Sense 10 carregas que se’n tragué per nosaltres, y quatre sen da de limosna als Pares Capuchins de Barcelona. Les 1015 càrregas a 9 sous valen 456 lliures (…) Est any (1718) se fa lo altre pou petit,”
  • El més d’octubre de 1774, dos regidors de Barcelona, el marquès de Lló (Domènec de Mota i d’Arenys) i Francesc de Portell, acompanyats dels experts Joan Soler i Lluís Sadurní Galí, visitaren diversos pous de glaç dels Vallès i el Maresme per encàrrec del consistori barceloni, amb l’objectiu d’estudiar les possibilitats de subministrament de glaç a la ciutat. En l’informe fan referència als dous pous de Mogoda a més de diverses consideracions que ratifiquen el que s’ha dit a l’inici sobre hores de fred al Vallès, i costos de transport.
Pou Gran

Els Pous de glaç de Mogoda, es troben situats a la plaça del molí de Mogoda, a pocs metres de l’antic molí de Mogoda, actualment en runes. Des del nucli urbà l’accés a Mogoda es fa des d’una rotonda situada entre les avingudes Onze de setembre i avinguda Mossèn Jacint Verdaguer. Si es continua cap a llevant per l’avinguda Onze de setembre es troba una segona rotonda on cal trencar a la dreta. Seguint la pista arribem pel camí la Bòbila Bellsolà al nucli de Mogoda. Els pous es troben al nord-oest del nucli de Mogoda. Aquest nucli es troba al sud-est del nucli urbà, entre la riera de Caldes, la carretera de Caldes i la línia de Renfe Mollet-Papiol.

Pou Gran

Els pous de Mogoda estan formats per dues construccions de planta circular, secció cilíndrica i volta en cúpula. El pou més gran sabem que ja estava construït l’any 1718. El pou petit situat just al costat de ponent, és el que es veu primer, es va realitzar a l’any esmentat. Es tracta de construccions soterrades, obrades amb còdols barrejats amb maons i lligam de morter de calç.

Pou Petit

El pou petit conserva la volta en cúpula, amb una part descoberta protegida per una reixa metàl·lica. A la part inferior, del parament exterior no soterrat s’hi observa una obertura d’accés al pou. Quan el pou estava en funcionament, una vegada carregat, es tapaven les obertures amb lloses, portes, pedres, etc.

Vistes Pous

El glaç natural s’obtenia de fonts i mines pròximes que durant l’hivern quedaven glaçades, o bé de basses de poca fondària i de grans dimensions construïdes expressament. En el que és ara un camp de futbol, hi havia l’antiga bassa del Moli de Mogoda, que també hauria servit per a tal fi.

Pou Petit

Observacions:

Puntualment alguns diumenges el Grup Pro-Arqueologia organitza visites guiades als pous de glaç de Mogoda. Sense senyalització informativa. Les coordenades corresponen al pou gran, que és el de fet que apareix topografiat en tots els mapes. Les coordenades del pou petit són: x: 433049.96; Y: 4598110.86; Z: 67m snm.

Vistes Pous

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultutal – Diba.

Autor de la fitxa: Goretti Vila i Fàbregas

Adaptació al Text: Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

El Pou de Glaç gran de Ribatallada de Sabadell

Per arribar hi, cal agafar el camí que esta indicat per un cartell front de Sant Julia d’Altura, amb una baixada bastant forta, passarem per la Font del Capellans i la Font del Suro.
Al poc, ja veurem a dalt d’un petit turó, les restes de la Masia-Castell de Ribatallada, que ahir us vaig comentar.DSCN5324_01Arribarem a una cruïlla de camins, girarem a la nostra dreta, i al poc semi amagat per la vegetació i a la dreta a peu del mateix camí, esta el Pou de Glaç gran de RibatalladaDSCN5326_01Data de la primera meitat del segle XVIII. És una estructura construïda sota terra, aprofitant l’aïllament que ofereix el subsòl.DSCN5325_01El pou no es gaire gran, si el comparem amb altres existents per la Comarca; fa 7,60 m de diàmetre i 9,40 m de fondària.DSCN5322_01 És cobert per una volta rebaixada, part de la qual queda integrada dins de construccions.DSCN5315_01
En l’actualitat les portes d’accés estant tapiades, qual cosa impedeix accedir-hi.DSCN5317_01DSCN5316_01Hi ha el Pou de Glaç petit de Ribatallada, queda poc de la construcció i es fa difícil de localitzar-lo per la vegetació existent, esta per sota del Pou gran.DSCN5321_01DSCN5323_01Text, recull de dades i Fotografies : Ramon Solé

El Castell – Masia de Ribatallada de Sabadell

DSCN5301_01El Castell de Ribatallada és un Castell – Masia ubicat al municipi de Sabadell, al Vallès Occidental, situat al costat del torrent de Ribatallada i a prop del pantà del mateix nom.

Us passo les dades generals i Historiques :

“L’antic castell actualment és un mas mig enrunat situat al capdamunt d’un turó proper a Sant Julià d’Altura. El mas de Ribatallada té una planta irregular, resultat de la seva adaptació al terreny irregular i a successives ampliacions.DSCN5312_01 A la part nord-oest queden restes d’un mur atalussat que podrien ser d’un pany de muralla de l’antic castell. DSCN5310_01Aquest mur té un aparell de pedres rodades, de mida mitjana i amb la cara desbastada, que han estat col•locades en filades regulars. cvsg_01DSCN5311_01El castell de Ribatallada apareix documentat per primera vegada l’any 1136, quan el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, donà en feu al senescal Guillem Ramon diversos castells, entre els quals hi havia aquest. Els Montcada van ser els propietaris de la fortalesa fins al 1310, després passà als Clasqueri i més endavant als Togores. A finals del segle XV, el llinatge dels Togores s’extingí”xcsdfgth_01Per a mes informació podeu consultar als enllaços :

https://amicsdelripoll.wordpress.com/2013/02/19/masia-castell-de-ribatallada/
i
http://www.catalunyamedieval.es/castell-de-ribatallada-sabadell-valles-occidental/

DSCN5290_01Per arribar hi, cal agafar el camí que esta indicat per un cartell Front de Sant Julia d’Altura, DSCN5294_01amb una baixada bastant forta, passarem per la Font del Capellans i la Font del Suro.

Font del Capellans

Font del Capellans

Font del Suro

Font del Suro

Al poc, ja veurem a dalt d’un petit turó, les restes de l’edificació. DSCN5299_01La vegetació dificulta bastant l’accés fins a dalt on estan les restes.DSCN5300_01Darrera del turo, hi ha el pantà de Ribatallada, que des dels anys 1960, DSCN5306_01DSCN5303_01va deixar de subministrar aigua a Sabadell., en aquest Bloc que en el seu dia vàrem dedicar un article.DSCN5302_01
Recopilació de dades i Fotografies : Ramon Solé

El forn de calç de Ribatallada de Sabadell

???????

Vista general del Forn

???????

dades

Descripció :

El forn de calç és una estructura excavada en un marge superior al peu del camí que ressegueix el riu, junt a l’entrega del Torrent de Ribatallada amb el riu Ripoll, amb el límit de termes de Sabadell i Castellar del Vallès.

???????

Situat a l’esquerra del camí

Estructuralment el forn de calç s’articula a partir d’una gran obertura circular excavada al nivell natural (torturà) del marge, excepte en la secció més propera al talús on la paret excavada al torturà és substituïda per un mur de doble fulls de còdols lligats amb morter, entre els dos fulls de paraments estava reblert de terra que feia les funcions d’aïllament tèrmic.

Boca superior

Boca superior

???????

Interior

La recarrega de la pedra calcària, per la seva calcinació, es realitzava per la boca superior del forn, mentre que l’alimentació del foc es feia a través d’una obertura a la base del forn.

???????

Obertura de la base

El seu anàlisi tipològic apunta una cronologia indeterminada dins de l’època moderna.

???????

Entrada base

La rehabilitació del forn de calç ve a consolidar l’estructura del forn a través de la construcció d’una anella de formigó armat,

???????

de la mateixa manera que s’ha consolidat l’obertura d’alimentació de llenya durant el procés de calcificació, i per últim s’ha instal•lat elements de seguretat per evitar caigudes dels visitants del forn. “

???????

Balla de seguretat

???????

Cartell informatiu

Aquest Forn, és molt freqüentat donat la seva situació al peu mateix del camí de terra de la vora del Riu Ripoll, cosa que fa que moltes persones passin caminant, amb BTT. a cavall i se aturin una estona en aquest lloc. Ës pot accedir a la part superior a traves d’unes travesses de fusta que formen una escala.

???????

Vista general de forn de Ribatallada

Text estret de l’Ajuntament de Sabadell
Fotografies : Ramon Solé