El Molí de La Roca del Vallès

El Molí de La Roca, està situat carrer d’ Anselm Clavé, 9 de La Roca del Vallès.Us passo detall d’aquest Molí, segons dades de la Diputació de Barcelona :

“ El Molí de la Roca : Edifici urbà de planta irregular format per quatre cossos adossats, fonamentats a diferent nivell. El volum principal està situat a la banda de llevant de la construcció, presenta la coberta de teula de dos vessants i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal d’accés d’arc rebaixat adovellat, amb els brancals bastits amb carreus ben desbastats. S’hi accedeix mitjançant unes escales que comuniquen el nivell actual del carrer amb el de la planta baixa del molí. Les obertures dels pisos superiors són totes rectangulars i algunes d’elles estan emmarcades amb carreus de pedra, les llindes planes i els escopidors motllurats. Cal exceptuar la finestra del pis superior, donat que està bastida amb maons. Damunt del portal destaquen dues espitlleres emmarcades amb carreus de pedra desbastats. A l’extrem de llevant del parament destaca el rellotge de sol, esgrafiat i datat l’any 1661. La resta de paraments de la construcció no presenten obertures.

L’interior presenta estances cobertes amb voltes apuntades de pedra i morter de calç, amb arcades i obertures d’arc apuntat o bé rebaixat adovellades. Adossat a la façana de ponent del molí hi ha un volum de grans dimensions amb teulada de dos aiguavessos, distribuït en planta baixa i dos pisos. Totes les obertures de l’edifici són rectangulars i majoritàriament presenten els emmarcaments arrebossats. Les finestres dels pisos superiors de la façana principal tenen els escopidors motllurats. Destaca la finestra central, donat que presenta una llinda monolítica de pedra decorada amb una creu i gravada amb l’any 1669. També compta amb un rellotge de sol, pintat damunt del parament i força degradat. Tant la façana de tramuntana com la de ponent conserven una única finestra cada una emmarcada amb carreus de pedra desbastats. Adossats tant a la façana de tramuntana com a la de migdia de l’edifici hi ha dos petits volums auxiliars. El molí està bastit en pedra sense treballar, carreuons i maons, lligat amb morter de calç. El cos adossat a ponent presenta els paraments exteriors arrebossats i emblanquinats.

Observacions: El volum original manté, a la planta baixa, l’estructura medieval i bona part del mecanisme del molí, les moles i la càbria per alçar-les. L’antiga bassa, ubicada a la part posterior de la construcció, ha estat arranjada i transformada en l’actual Parc de la Bassa del Molí, inaugurat l’any 2010. Fins l’any 2007, la sèquia o rec encara estava en ús.”“El Rellotge de sol : És de forma rectangular situat a la façana de migdia de l’antic molí de la Roca, en el volum de construcció medieval del conjunt. El rellotge està format per un revestiment arrebossat doble decorat amb la tècnica de l’esgrafiat. El rellotge en sí és ovalat, està decorat amb motius vegetals i florals i presenta una cartel·la central amb la següent llegenda: “QUI TÉ SOL QUÈ MÉS VOL?”. A la part superior hi ha el sol, amb cara somrient, està emmarcat per l’any de construcció 1661. A la part inferior del rellotge hi ha una petita inscripció que resa: “CASTELLS 1981”. Probablement, aquesta darrera inscripció faci referència a la rehabilitació de l’element per part dels germans Castells, artistes destacats del municipi.”

Va ser restaurat  fa pocs anys per ser un destacat restaurant  i es feien audicions musicals.Actualment  està a la venda, us passo la informació :

http://www.propermar.com/f-F-163-2165374

Recull de Dades : Diputació de Barcelona i Propermar.

Fotografies : Ramon Solé

La Noticia : Actuacions d’arranjament a la Bassa del Molí de Vallcàrquera

DSCN2745_01Amb data, 26/02/2015, l’Ajuntament de Figaró, va publicar aquesta Nota informativa per  a general coneixement :

Durant la passada setmana van començar actuacions d’arranjament a la Bassa del Molí de Vallcàrquera. Gràcies a una subvenció de la Direcció de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya per actuar en espais d’interès natural es podrà netejar, arranjar l’entorn i senyalitzar la bassa, que és un dels punts d’aigua més importants d’aquest vessant del Montseny,
Els treballs, que duu a terme l’empresa figaronenca Aprèn, Serveis Ambientals, van iniciar-se amb la neteja de la bassa i el molí i la retirada dels arbres malmesos o morts del seu entorn. També s’ha incidit en la millora de la seguretat del molí i el tancament de portes i finestres. En els propers dies es col•locaran baranes i es senyalitzarà l’espai indicant el seu alt valor biològic.DSCN2742_01Canal pel rec,

Canal

Canal

Amb amb 25 d’Abril de 2015, he anat a conèixer aquests treballs realitzats i com va quedar aquesta actuació.DSCN2744_01Efectivament, la Bassa esta neta i lliure d’arbres i arbustos a la seva rodalies, i amb una balla de fusta en la part que dona a la pista forestal.DSCN2743_01DSCN2740_01El Molí esta tancat l’accés, tant per les portes com per les finestresDSCN2741_01 i lliure de vegetació que pràcticament tapava bona part de la seva estructura.DSCN2739_01No obstant, la taulada i el seu interior esta molt malmès.DSCN2738_01

DSCN2746_01Recull de la Informació i Fotografies : Ramon Solé